Česká 180, Louny
STAVUM, spol. s r.o.

Politika společnosti STAVUM spol. s r.o.

v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Společnost STAVUM spol. s r.o. se zabývá zejména výstavbou pozemních a inženýrských staveb v okolí regionu a průmyslových staveb pro energetiku na území celé České republiky. Prioritou společnosti je poskytovat služby zaměřené na vysokou kvalitu s ohledem na bezpečnost práce a šetrný přístup k životnímu prostředí. Společnost STAVUM spol. s r.o. se v souladu s mezinárodními standardy ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001 zavazuje :
  • Udržovat, dokumentovat a zlepšovat systém managementu, který je definován pomocí řízené dokumentace společnosti. Tyto procesy sledovat, vyhodnocovat a zlepšovat.

  • Dodržovat platná ustanovení právních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují k předmětu činnosti společnosti z hlediska kvality poskytovaných služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  • Aktivně spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami na zvyšování kvality poskytovaných služeb, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Seznamovat zákazníky a partnery se zásadami a postupy, které společnost uplatňuje.

  • Trvale vzdělávat, vést a motivovat všechny zaměstnance k neustálému zvyšování znalostí a dovedností, aby bylo zaručeno splnění cílů a programů, které společnost pravidelně stanovuje.

  • Využívat technologie, zařízení, postupy a pracovní podmínky, které umožní zvyšovat ochranu životního prostředí a zajistí bezpečný výkon práce a ochranu zdraví všech zainteresovaných stran při zachování kvality poskytovaných služeb. Při těchto činnostech dbát na šetrné čerpání přírodních zdrojů, využití produkovaných odpadů, prevenci ochrany životního prostředí a jeho znečišťování a předcházení vzniku úrazů a poškození zdraví.

Společnost zároveň stanovuje tyto základní cíle:
  • Cílem managementu je vytvářet vhodné podmínky, zajišťovat potřebné zdroje nutné pro fungování systému a provádět pravidelné přezkoumání systému, cílů a programů. Je zodpovědný za trvalé zlepšování systému na základě spokojenosti zákazníků, monitorování, měření a analýz, interních auditů a řešení reklamací a neshod.

  • Cílem přípravy je zabezpečit dostatečný objem smluvních zakázek pro plynulý chod firmy a zároveň přijmout pouze takové zakázky, které mohou být bezpečně a kvalitně realizovány. Musí připravit podklady, které zaručí bezpečnou realizaci a budou respektovat požadavky aktuálních právních předpisů i požadavky zákazníků. Cena díla musí být přijatelná a vyplývat z akceptovatelných nákladů, do kterých budou zahrnuty i náklady na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.

  • Cílem výroby je realizovat stavby ve vysoké kvalitě bezpečným způsobem a bez dopadu na životní prostředí za oboustranně přijatelnou cenu. Základem správně provedeného díla je dokonalá znalost prováděcí dokumentace a platných pracovních a technologických postupů. Splnění těchto cílů je závislé na všech zaměstnancích společnosti, v první řadě na vedoucích pracovnících.

  • Cílem personální politiky je využít stávající schopnosti zaměstnanců a podpořit jejich motivaci, zkušenosti a odborný růst. Základem je vytvářet podmínky pro uspokojení z práce v bezpečném pracovním prostředí.

© 2007 stavum, spol. s r.o., tel.: +420 415 654 934